درباره انجمن

بالندگی و سرافرازی مردم هر جامعه مرتبط با جایگاه تاریخی ، فرهنگی ، علمی، صنعتی، کشاورزی و افتخارات و دست آوردهای آن جامعه است . بی شک در تمام جوامع بشری رهبران و مدیران کارآمد هستند که نقشی محوری داشته و نقشه راه و مسیر توسعه و پشرفت را ترسیم می کنند. در جوامع پیشرفته ، مدیران و برنامه ریزان جامعه ایفاگر نقش ها و وظایف گوناگونی هستند. کشاورزی نیز به لحاظ نقش و جایگاه خاصی که در تامین محصولات غذایی و نیز دستیابی به خودکفایی و تامین امنیت غذایی ایفا می کند همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به نقش و اهمیت گلخانه ها در پیشبرد و تحقق اهداف کشاورزی نوین در ایران و تامین ۔ بخش مهمی از نیاز سبزی و صیفی و گل و گیاه مصرفی کشور، آنچه می تواند در افزایش تولید و کاهش هزینه تمام شده موثر باشد، علم و تکنولوژی است که به عنوان یکی از مهمترین شاخص ها در توسعه صنعت گلخانه همواره مورد توجه می باشد. این مهم محصول تلاش فکری دسته جمعی فعالان این عرصه بوده، توسعه و گسترش تکنیک و فن آوریها در صنعت گلخانه ای مستلزم مشارکت و فعالیت همگی در چارچوب تعامل و تبادل آرا و نظریات و تجربیات می باشد.